Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

Garant studijního programu

Způsob přijímání uchazečů

Uchazeči o studium budou přijímání na základě výběrového řízení (výjimkou jsou zájemci o studium didaktiky matematiky, kteří budou přijímání na základě výsledku vstupního testu).

Vstupní požadavky pro toto studium jsou vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Jednotlivé oborové didaktiky otevíráme podle zájmu účastníků. Při dostatečném počtu posluchačů můžeme v jednom ročníku otevřít několik oborových didaktik současně. Studijní program je akreditován pro tyto oborové didaktiky: didaktika českého jazyka a literatury, didaktika cizích jazyků, didaktika biologie, didaktika dějepisu, didaktika fyziky, didaktika chemie, didaktika matematiky, didaktika informačních technologií, didaktika občanské výchovy a ZSV, didaktika výchovy ke zdraví, didaktika tělesné výchovy, didaktika výtvarné výchovy, didaktika hudební výchovy a didaktika zeměpisu.

Zájemci o studium oborové didaktiky matematiky budou přijati, při splnění stanovených podmínek, na základě úspěšného složení vstupního testu z matematiky, který se bude konat v červnu v budově Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství (ÚPRPŠ) Pedagogické fakulty UK, Praha 9, Hloubětínská 26, 2. patro - místnost č. 211. Podrobnější informace k přijímacímu testu naleznete na stránce http://kmdm.pedf.cuni.cz/ celoživotní vzdělávání - didaktika matematiky - dvouletý kurz.

V ostatních programech a oborových didaktikách budou uchazeči přijímání pouze na základě přijímacího řízení. Nebudou konat vstupní testy.

Zájemci o studium oborové didaktiky matematiky, kteří nechtějí konat vstupní test a přitom splňují stanovené podmínky pro studium vzdělávacího programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, se mohou přihlásit ke studiu vzdělávacího programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.stupeň ZŠ. Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají kvalifikaci pouze pro výuku na 2. stupni ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Kvalifikaci získají k výuce předmětů, které svým charakterem odpovídají oboru vzdělání získanému v akreditovaném magisterském studijním programu.

Účastníci z krajů:

mají studium zdarma (je hrazeno z prostředků ESF). Přihláška je bez poplatku.

Katedra/pracoviště realizující program

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (ÚPRPŠ) Pedagogické fakulty UK
http://www.pedf.cuni.cz/uprps

Charakteristika vzdělávacího programu

Absolventi tohoto studia získají kvalifikací „Učitel druhého stupně základní školy a učitel střední školy“ podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Kvalifikaci získají k výuce předmětů, které svým charakterem odpovídají oboru vzdělání získanému v akreditovaném magisterském studijním programu.

Studium má kombinovanou formu, tedy část studia je prezenční a určitá hodinová dotace musí být splněna formou řízeného samostudia - studiem materiálů, zadané literatury a samostatnou prací. Studium je v rozsahu tří semestrů. Studium probíhá každé sudé úterý. Informaci o skladbě vzdělávacího programu, hodinové dotaci přednášek, příslušných zkouškách, zápočtech a klasifikovaných zápočtech naleznete ve studijním programu a na webových stránkách Pedagogické fakulty (http://www.pedf.cuni.cz/uprps). Studium je po dokončení 3. semestru zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z ústní zkoušky z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky v rozsahu daném studijním programem, a dále z obhajoby závěrečné práce z oborové didaktiky. Jako doklad o absolvování studia je vydáváno Osvědčení Univerzity Karlovy.

Další informace ke kurzu:

 

OPVK