Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v oblasti pedagogických věd 

- Učitelství odborných předmětů, Učitelství odborného výcviku, Učitelství praktického vyučování    

Učitelství odborných předmětů

je vzdělávací program  pro získání odborné kvalifikace (dříve doplňující pedagogické studium) je zabezpečován fakultou podle § 9, odst. 2, 3, 5 a § 22, odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Cíl a charakter vzdělávacího programu:

Cílem jezískat odbornou kvalifikaci k výkonu učitelské profese na SOŠ, SOU a OU v segmentu výuky odborných předmětů teoretické povahy. Absolvent bude po dobu studia systematicky připravován na učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické a didaktické. Odborná způsobilost absolventa v souvislosti s jeho předchozím vzděláním je předpokládána na vstupu a její další rozvoj není smyslem studijního programu.  Absolvent bude po dobu studia připravován na učitelskou profesi po stránce pedagogické, psychologické a zejména didaktické. Odborná způsobilost absolventa v souvislosti s jeho předchozím vzděláním je předpokládána na vstupu a její další rozvoj není smyslem studijního programu. 

Vstupní podmínky:

Řádně podaná přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok 2012/2013 a ověřené materiály dokladující předchozí vzdělání k přijetí pro studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, studium v oblasti pedagogických věd. Podle zákona O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (563/2004 Sb., v aktuálním znění) je podmínkou pro přijetí ke studiu:

Účastníci z krajů:

mají studium zdarma (je hrazeno z prostředků ESF). Přihláška je bez poplatku.

Výběrové řízení:

V rámci výběrového řízení zasílá uchazeč spolu s přihláškou požadované dokumenty. V procesu přijímacího řízení rozhoduje:

Délka studia a organizace výuky:

Všechny předměty vzdělávacího programu budou realizovány kombinovanou formou s podílem prezenční výuky, který vyplývá z úvodního souhrnu, resp. učebního plánu. Distanční část výuky se opírá o virtuální vzdělávací prostředí, které poskytuje posluchačům podporu v řadě oblastí (studijní materiály, on-line podpora, diskusní fóra, řešené příklady, cvičení, úkoly, testy). Zakončení předmětů: zápočet, klasifikovaný zápočet nebo zkouška.

Výstupní podmínky pro úspěšné zakončení studia:

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent  osvědčení Univerzity Karlovy v Praze o absolvování programu celoživotního vzdělávání a kvalifikaci pro vykonávání přímé pedagogické činnosti dle absolvovaného vzdělávacího programu.

Kontaktní osoba:

Další informace ke kurzu:

OPVK