Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Studium v oblasti pedagogických věd 

- Učitelství odborných předmětů, Učitelství odborného výcviku, Učitelství praktického vyučování    

Učitelství odborného výcviku

je vzdělávací program  pro získání odborné kvalifikace (dříve doplňující pedagogické studium) je zabezpečován fakultou podle § 9, odst. 2, 3, 5 a § 22, odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Cíl a charakter vzdělávacího programu

Cílem je získat odbornou kvalifikaci k výkonu učitelské profese v segmentu odborného výcviku na SOŠ, SOU a OU. Vedle přípravy pedagogické, psychologické a didaktické bude těžiště studia spočívat v přípravě na zajišťování výuky odborného výcviku, zejména pak v metodice jednotlivých etap procesu osvojování pracovních a výrobních postupů, osvojování senzomotorických dovedností a vytváření návyků. Odborná způsobilost absolventa v souvislosti s jeho předchozím vzděláním je předpokládána na vstupu a její další rozvoj není smyslem studijního programu. Výstupní znalosti a dovednosti absolventa vycházejí, resp. navazují na jeho odbornou způsobilost, kterou získal vyučením v oboru a v rámci středoškolského odborného studia.

Vstupní podmínky

Řádně podaná přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok 2012/2013 a ověřené materiály dokladující předchozí vzdělání k přijetí pro studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, studium v oblasti pedagogických věd. Podle zákona O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (563/2004 Sb., v aktuálním znění) je podmínkou pro přijetí ke studiu:

Účastníci z krajů:

mají studium zdarma (je hrazeno z prostředků ESF). Přihláška je bez poplatku.

Výběrové řízení

V rámci výběrového řízení zasílá uchazeč spolu s přihláškou požadované dokumenty. V procesu přijímacího řízení rozhoduje:

Délka studia a organizace výuky:

Výstupní podmínky pro úspěšné zakončení studia:

Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent  osvědčení Univerzity Karlovy v Praze o absolvování programu celoživotního vzdělávání a kvalifikaci pro vykonávání přímé pedagogické činnosti dle absolvovaného vzdělávacího programu.

Kontaktní osoba:

Další informace ke kurzu:

OPVK