Vychovatelství

Garant studijního programu

Bude uplatňováno pro přijetí:

Realizace

Charakteristika vzdělávacího programu, případně profil absolventa

Studium poskytuje absolventům uvedeného programu pedagogickou kvalifikaci pro práci vychovatele zejména ve školských zařízeních.
Studium je realizováno kombinovanou formu, tedy část studia je prezenční a určitá hodinová dotace musí být splněna distanční formou - studiem materiálů, zadané literatury a samostatnou prací. Studium je rozloženo do dvou semestrů. Probíhá pravidelně vždy v určený den v týdnu. Informaci o skladbě vzdělávacího programu, hodinové dotaci přednášek, příslušných zkouškách, zápočtech a klasifikovaných zápočtech naleznete ve studijním programu a na webových stránkách Pedagogické fakulty (http://www.pedf.cuni.cz). Studium je po dokončení 2. semestru zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z ústní zkoušky z pedagogiky, psychologie a pedagogiky volného času a dále z obhajoby závěrečné práce. Jako doklad o absolvování studia je vydáváno Osvědčení Univerzity Karlovy, na kterém je uvedena odborná kvalifikace, kterou absolvent získal a klasifikace z jednotlivých předmětů závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce.

Absolvent nalezne uplatnění jako vychovatel v zařízeních pro zájmové vzdělávání (školní družina, školní klub), vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, škola v přírodě), vychovatel v sociálních a zdravotnických zařízeních, pracovník v subjektech mimo rezort školství (občanská sdružení, církevní zařízení, subjekty pracující na komerčním základě), vychovatel v zařízení pro ústavní a ochranou výchovu po doplnění kvalifikace ze speciální pedagogiky (rozšiřující studium), pedagog volného času ve střediscích volného času.

Účastníci z krajů:

mají studium zdarma (je hrazeno z prostředků ESF). Přihláška je bez poplatku.

Rozvrhy

OPVK