Přijímací řízení

Přijímání a registrace přihlášek ke studiu v oblasti pedagogických věd podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. bude probíhat v termínu od 1.2.2012 do 31.5.2012.

Uchazeč o studium v rámci projektu OP VK musí splňovat 3 základní podmínky:

  1. kvalifikační předpoklady dle zvoleného vzdělávacího programu
  2. být pedagogickým pracovníkem na základní nebo střední škole
  3. mít trvalé bydliště nebo pracoviště na území jednoho ze 4 vybraných krajů: Středočeský, Pardubický, kraj Hradec Králové nebo kraj Vysočina.

V případě, že  uchazeč o studium splňuje kvalifikační předpoklady, ale není pedagogickým pracovníkem nebo nesplňuje území dopadu, může si podat přihlášku do placené formy studia.

Přihlášky ke studiu:

Přihlášky zašlete na úředním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole“. Přihláška je ke stažení v sekci „Formuláře“.

Řádně musí být vyplněny také osobní údaje včetně titulu. V souvislosti s ochranou osobních dat je pro potřeby přijímacího řízení závazné vyplnit tyto osobní údaje: příjmení, jméno, rodné příjmení, tituly, státní příslušnost, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa. Přihláška musí být opatřena také datem a podpisem uchazeče. Ostatní údaje na formuláři přihlášky není třeba vyplňovat. Lékařské potvrzení fakulta nevyžaduje.

Další náležitosti přihlášky:

  • notářem ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (VŠ diplom nebo maturitní vysvědčení – viz. požadavky na uchazeče u každého jednotlivého kurzu)
  • přihláška je bez poplatku

Obálku označte „OP VK“

Při osobním doručení se přihláška odevzdává v podatelně

Přihlášky zasílané poštou na adresu:

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

studijní oddělení

M. D. Rettigové 4

16 39 Praha 1

 

 

 OPVK